Doelstellingen

Op 5 oktober 2007 is de stichting 'Walter Strang Foundation' te Hoevelaken opgericht bij Notaris Kantoor Dijkstra. Op 15 oktober 2007 is deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer 32127067.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Theo Zuurman, voorzitter, Gerrit van Middendorp, penningmeester en Maarten Doude van Troostwijk, secretaris. Allen woonachtig in Hoevelaken. Een copie van de volledige statuten kan via het adres van de Foundation worden opgevraagd. De belangrijkste doelstellingen van de Walter Strang Foundation zijn:

1. De stichting heeft ten doel:
Het instandhouden van de nagedachtenis aan de geallieerden die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de bevrijding van Hoevelaken en in het bijzonder de persoon Walter Strang die op negentien april negentienhonderd vijfenveertig (19-04-1945) in Hoevelaken is gesneuveld. Ook andere personen/verzetstrijders die in de tweede wereldoorlog in Hoevelaken gesneuveld/gedood zijn ingevolge de Duitse bezetting kunnen in een breder verband onder deze nagedachtenis gerekend worden.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen voor:
A. het oprichten en onderhouden van een monument op Park Weldam te Hoevelaken;
B. het doen uitgeven van publicaties in de vorm van persartikelen, boeken, films, video's, dvd's, website en iedere andere mogelijke mediavorm;
C. het verzorgen/uitgeven van educatief materiaal, met name voor de Hoevelakense (basis)scholen;
D. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer 1383.97.805 tnv Walter Strang Foundation te Hoevelaken